ای پدر ، ای مادر  

نشانی پستی:
خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، میدان هدایت ،خیابان شیفته پلاک 24
 

تلفن:22792148

آدرس سایت:www.iman.sch.ir