قرآن نهم  
ترجمه آیات انس با قرآن درس ۷-۱۱
ترجمه آیات انس با قرآن درس 7-11
 
 

قرائت درس نهم جلسه اول و دوم
قرائت درس نهم جلسه اول و دوم

قرائت درس هشتم
قرائت درس هشتم 

درس هفتم قران نهم
درس هفتم قران نهم

پاسخ فعالیت های درس ششم جلسه دوم
پاسخ فعالیت های درس ششم جلسه دوم

ب)   ترجمهٔ آیات 63 تا 70 سورهٔ واقعه را کامل کنید.

1-پس آيا دقت کردید به آنچه می کارید؟                       2-آيا شما آن را مى‏ رويانيد  يا ماآن را می رویانيم؟

3- واگر بخواهيم قطعاً آن را قرار می دهیم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب می شويد !

 4-(ومی گفتید) واقعاً ما زیان کردیم.                                         5-بلكه ما محروم شديم .

6-پس آيا آبی را كه مى ‏نوشيد، ديده‏ ايد؟                               7-آیاشما آن را از ابر فرو فرستادید يا ما هستیم که آن را فرو می فرستیم؟ 

8- اگر بخواهیم آن را قرارخواهیم دادتلخ و شور، پس چرا سپاسگزاری نمی کنید. 


پاسخ فعالیت های درس ششم جلسه اول
پاسخ فعالیت های درس ششم  جلسه اول

ب)  ترجمهٔ آیات 1 تا 9 سوره الرّحمٰن را کامل کنید.

1-خدای بخشنده ،قرآن را آموخت ،انسان را آفريد    و سخن گفتنش بياموخت .

2-خورشيد وماه با حساب و اندازه در نظم هستند. 

3-وگیاه و درخت سجده می ‏كنند.

4- و آسمان را بر افراشت ومعیار را نهاد .

5-که در معیار از حد نگذرید.

6- و وزن را با  عدالت برپا دارید.

7- و در ترازو(معیار) كم و کاست نگذارید. 


قرائت درس ششم جلسه دوم قرآن نهم
قرائت درس ششم جلسه دوم قرآن نهم
 

قرائت درس ششم جلسه اول قرآن نهم
قرائت درس ششم جلسه اول قرآن نهم
 

پاسخ فعالیت های درس پنجم جلسه دوم
پاسخ فعالیت های درس پنجم جلسه دوم

ب)   ترجمهٔ آیات 40 تا 42 سورهٔ قمر را کامل کنید.

1-وقطعاً  ما قرآن را براى پندآموزی آسان كرديم             

     2- پس آيا هیچ پندگيرنده‏ اى هست؟! 

3-وقطعاًآل فرعون را هشداردهندگان آمدند.

4- همه آيات ما را تكذيب كردند.

5-پس  مجازات كرديم آنها را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدرمجازات می کند.

 

پاسخ فعالیت های درس پنجم
پاسخ فعالیت های درس پنجم جلسه اول

ب)  ترجمهٔ آیات 15 تا 21سورهٔ ذاریات را کامل کنید.

ذاریات به معنای پراکنده کنندگان می باشد.

1-قطعاً پرهیزگاران درباغ‏ها و چشمه ‏ها هستند.     2-آنچه پروردگارشان به آنها مى‏دهد ،می گیرند.         3-قطعا آنها پيش از اين نيكوكار  بودند. 

4- آنها فقط کمی  از شب‏ را می‏خوابيدند.     5-و در سحرها استغفار مى‏كنند .      6-و در اموالشان براى درخواست کننده و نیازمندسهمی است.

7-و در زمين نشانه هایی براى اهل يقين است.             8-و  در خودتان، پس  آيا نمیبينيد؟ 

     
 
نیایش  
 
 
 
سر آغاز گفتار نام خداست  
      که رحمتگر و مهربان خلق راست
ستایش بود ویژه کردگار                       که بر عالمین است پروردگار
که بخشنده ومهربان است نیز             بود صاحب عرصه ی رستخیز
تو را می پرستیم و تنها و بس              نداریم یاور به غیر از توکس
بشو هادی ما به راه درست                   ره آنکه منعم ز نعمات توست
نه آنان که خشمت بر ایشان نماست   نه آنها که هستند گمره ز راست
شاعر: امید مجد    
 
 
     
 
قرآن هفتم  
     
 
قرآن هشتم  
     
 
قرآن نهم  
     
 
لیست نمرات قرآن هفتم وهشتم  
     
 
امتحان قرائت قرآن هفتم و هشتم  
     
 
سال تحصیلی1400-1399  
 
اطلاعات مربوط به سال تحصیلی جدید در قسمت بالا قرار خواهد گرفت.
 
     
 
قرآن  
قرآن 604 صفحه ای هماهنگ با کتاب درسی
     
 
معرفی سایت قرآن  
http://www.parsquran.com
 
     
 
قرآن هشتم  
پاسخ فعالیت های درس هفتم و هشتم
 فعالیت های درس هفتم و هشتم
 

قرائت درس هشتم
قرائت درس هشتم 

قرائت درس هفتم
قرائت درس هفتم

فعالیتهای درس پنجم و ششم
 
فعالیتهای درس پنجم و ششم
 

قرائت درس ششم
قرائت درس ششم
 

قرائت درس پنجم قرآن هشتم
قرائت درس پنجم  قرآن هشتم
 

پاسخ فعالیت های درس چهارم
پاسخ فعالیت های درس چهارم 
 

قرائت درس چهارم جلسه دوم قرآن هشتم
قرائت درس چهارم جلسه دوم قرآن هشتم
 

قرائت درس چهارم جلسه اول قرآن هشتم
قرائت درس چهارم جلسه اول قرآن هشتم
 

پاسخ فعالیت های درس سوم
پاسخ فعالیت های درس سوم