کادر آموزشی و علمی  

همکاران آموزشی مدرسه

 1- گروه دینی و قرآن - پرورشی :

 • خانم کبری اسکندری
 •  
 •  
 • 2- گروه عربی :

             خانم حمیده برواره

             خانم جهان بین

                      

3- گروه ادبیات :

 • خانم پری احمد زاده
 • خانم احمد زاده
 •  

 4- گروه علوم تجربی :

 • خانم ملکی
 • خانم جلوه ودادی
 •  

5- گروه زبان خارجه :

 • خانم فاطمه خدایی

6- گروه ریاضی :

 • خانم پور جلیلی
 • خانم نور
 • خانم مير ابوالفتحی
 •  

 7- گروه کار و فن آوری :

 • خانم مهری ربیعی فراهانی

  8-گروه تربیت بدنی :

 • خانم محمدی

 9- گروه مطالعات اجتماعی :

 • خانم رضوان عبدالهیان
 • خانم جهان بین
 

 10- گروه تفکر و مهارتهای زندگی :

 • خانم کبری اسکندری
 • خانم افکار
 
 •