تاریخچه  
 آموزشگاه ایمان  سال 1365 تاسیس شده است.
از سال  1389خانم رجبی مدیریت این واحد را به عهده گرفنه اند، که تا کنون توانسته اند با اتکال به خداوند متعال و استمداد از افراد خیر خارج مدرسه و پدران و مادران دلسوز و همراه، این واحد آموزشی را این چنین از نظرکیفی و کمی ارتقا بخشند.