تعالی معلمان  
 
اسامی همکارانی که در آزمون سند تحول
نمره برتر کسب نموده اند
خانم ها : منتظری ، عبدالهیان، هجرتی، میرحق جو، انواری، حیاتی پور، قارونی، افکار، رحیمی پور، بیطرفان، رضوانی مقدم، اسکندری
 
 
میثاق نامه معلمان
 
بروشور برنامه ملی درسی
 
اهداف تعالی مدیریت
 
 
10 محور کلیدی برنامه تعالی مدیریت
 
وظایف گروه ها
 
     
 
سند تحول بنیادی  
سند تحول بنیادی
 
برنامه درس ملی
 
 میثاق نامه ها
 
 
 
 
     
 
سند تحول بنیادی  
سند تحول بنیادی
 
برنامه درس ملی
 
 میثاق نامه ها
 
 
 
 
     
 
تعامل مدیریت با اولیاء  
 
 
 
 
تعامل مدیریت با اولیاء هر سه پایه
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
     
 
جلسه تعامل  
 
جلسه تعامل دبیران هر سه پایه با اولیا
 
 
     
 
پیام شماره 1  
تعریف برنامه تعالی مدیریت مدرسه 
سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی،شرایطی را فراهم آورد تا کلیه عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود،با اتخاذ رویکر برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام کند و با نگاهی تیز بین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه و برنامه عملیاتی و هدف های قصد شده ،بسنجد و به منظور جلوگیری از هر گونه اتلاف فرصت ، با تشخیص خطا ها و شکاف های عملکردی ، راه های بهبود را شناسایی کندو با برنامه ریزی مناسب به اجرای راهکارهای بهبود اقدام نماید تا از این طریق کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقاء بخشیده و افزایش بهره وری را ممکن سازد.
 
 
     
 
اخبار/مقالات  
پیام های طرح تعالی
 
 همکاران گرامی ، اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز
لطفاً به پیام های مربوط به طرح تعالی توجه فرمایید.
پیام شماره 1 و...
تعریف طرح تعالی مدیریت مدرسه
مدل تعالی مدیریت مدرسه با الهام از مدل های تعالی سازمانی، بر دو پایه
بنیادی توانمند سازها و نتایج زیرچتراخلاق و مسئولیت اجتماعی و
برپایه مدیریت و رهبری هدایت می شوند
 
 
     
 
اخبار/مقالات  
پیام های طرح تعالی
 
 همکاران گرامی ، اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز
لطفاً به پیام های مربوط به طرح تعالی توجه فرمایید.
پیام شماره 1 و...
تعریف طرح تعالی مدیریت مدرسه
مدل تعالی مدیریت مدرسه با الهام از مدل های تعالی سازمانی، بر دو پایه
بنیادی توانمند سازها و نتایج زیرچتراخلاق و مسئولیت اجتماعی و
برپایه مدیریت و رهبری هدایت می شوند
 
 
     
 
پیام شماره 1  
تعریف برنامه تعالی مدیریت مدرسه 
سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی،شرایطی را فراهم آورد تا کلیه عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود،با اتخاذ رویکر برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام کند و با نگاهی تیز بین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه و برنامه عملیاتی و هدف های قصد شده ،بسنجد و به منظور جلوگیری از هر گونه اتلاف فرصت ، با تشخیص خطا ها و شکاف های عملکردی ، راه های بهبود را شناسایی کندو با برنامه ریزی مناسب به اجرای راهکارهای بهبود اقدام نماید تا از این طریق کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقاء بخشیده و افزایش بهره وری را ممکن سازد.