کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی مدرسه:

  معاونت آموزشیهاله الماسیان

آغاز فعالیت: سال 1372
سوابق: معاونت آموزشی مدرسه نمونه دولتی متانت ، رابط پژوهش مدرسه ، مدرس اقدام پژوهی دبیران ، رابط پژوهش  و مسئول هوشمند سازی راهنمایی ایمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

معا ونت فناوری:لیلا حاج معینی و عفت حیاتی پور
 
رشته تحصیلی : لیسانس تاریخ - لیسانس تربیت بدنی
آغاز فعالیت : 1367-1365

سوابق :   دبیر، معاون دبیرستان -مربی تربیت بدنی ، معاونت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

معاونت پرورشی: اشرف اکبری

 رشته تحصیلی : فوق لیسانس تاریخ و فلسفه
آغاز فعالیت : سال1372

سوابق :
24سال تدریس درستاریخ و فلسفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 معاونت اجرایی :لیلا ذوالفقاری
آغاز فعالیت : سال 1370
سوابق : متصدی امور دفتری