مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 

کادر اداری و اجرایی

کادر اداری و اجرایی مدرسه:

  معاونت آموزشی: خانم هاله الماسیان

آغاز فعالیت: سال 1372
سوابق: معاونت آموزشی ورابط پژوهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

معا ونت فناوری:خانم مریم حاج معینی
 
رشته تحصیلی : لیسانس تاریخ
آغاز فعالیت : 1367

سوابق :   دبیر، معاون دبیرستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

معاونت پرورشی: اشرف اکبری

 رشته تحصیلی : فوق لیسانس تاریخ و فلسفه
آغاز فعالیت : سال1372

سوابق :
دبیر تاریخ و فلسفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 معاونت اجرایی :لیلا ذوالفقاری
آغاز فعالیت : سال 1370
سوابق : معاونت اجرایی و متصدی امور دفتری