مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
   
کادر اداری و اجرایی
 

کادر اداری و اجرایی مدرسه:

  معاونت آموزشی: خانم هاله الماسیان

آغاز فعالیت: سال 1372
سوابق: معاونت آموزشی - انضباطی ورابط پژوهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معاونت اجرایی :لیلا ذوالفقاری
آغاز فعالیت : سال 1370
سوابق : معاونت اجرایی- انضباطی و متصدی امور دفتری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

مربی پرورشی: اشرف اکبری

 رشته تحصیلی : فوق لیسانس تاریخ و فلسفه
آغاز فعالیت : سال1372

سوابق : معاونت پرورشی و دبیر فلسفه و تاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

  مشاور : صدیقه افکار

رشته تحصیلی : فوق
آغاز فعالیت : سال

سوابق : مشاور