کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی مدرسه:

  معاونت آموزشی: خانم هاله الماسیان

آغاز فعالیت: سال 1372
سوابق: معاونت آموزشی - انضباطی ورابط پژوهش - فوق لیسانس مدیریت آموزشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معاونت اجرایی :خانم لیلا ذوالفقاری
آغاز فعالیت : سال 1370
سوابق : معاونت اجرایی- انضباطی و متصدی امور دفتری- فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

مربی پرورشی:  خانم راحله رحیمی پور 

 رشته تحصیلی : فوق لیسانس علوم
آغاز فعالیت : سال1372

سوابق : مربی پرورشی و دبیر علوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

  مشاور : خانم صدیقه افکار

رشته تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی
آغاز فعالیت : سال 72

سوابق : مشاور