زبان انگلیسی
 
 
پایه نهم
درس سوم
 
 
 
          پایه هشتم زبان         
    درس ششم      
 
      esson6.pptx    
درس ینجم
 
 
 
 
 
 
پایه هشتم زبان
 
 
 
 
 
 
پایه هشتم زبان
 
 
 
 
 
درس سوم هشتم زبان
 
 
 
 
     
 
     
زبان انگلیسی
 
 
 
فیلمی از کلام خداوند به انگلیسی و فارسی