عربی  
عربی هشتم درس اول
دبیر محترم خانم برواره
دانش آموزان کنگرلو- نهاردانی- بی باک
شهرابی- مسعودی- علمشاهی
 
 
 
 
 
عربی هشتم درس دوم
دبیر محترم خانم برواره
دانش آموزان کنگرلو- نهاردانی- بی باک
شهرابی- مسعودی- علمشاهی
 
 
 
عربی هشتم درس سوم
دبیر محترم خانم برواره
دانش آموزان صابر شکار- اشنه- چمن رخ
داداشی- جاوید امین
 
 
عربی هشتم درس چهارم
دبیر محترم خانم برواره
دانش آموزان صابر شکار- اشنه- چمن رخ
داداشی- جاوید امین
 
عربی هشتم داستانک عربی
دبیر محترم خانم برواره
دانش آموز مهدیه صابر شکار