اخبار/مقالات  
فرهنگ و هنر نقاشی
درس فرهنگ و هنر پایه هشتم
خانم جهان بین
نقاشی دانش آموز عزیز آریانا آگه پاک
     
 
94-95  
 
محتوی الکترونیکی دانش آموز سارا روشنی یان
درس فرهنگ و هنر به موضوعیت سیمرغ کلاس 8/1